Fuldblods Hesten anno 1929

Forsiden af Galop-Tidende, 1. årg., 1929

Forsiden af Galop-Tidende, 1. årg., 1929. Heri kronik om fuldblodshesten.
Kilde: Det Kgl. Bibliotek

Fuldblod på auktion

Morgendagens stjerner i skikkelse af 100 danske fuldblodsåringer kalder på alle væddeløbsinteresserede, når York Stutteri i Hørsholm lørdag d. 5. september kl. 13 lægger hus og gæstfrihed til Dansk Galop's Åringsauktion 2009.

Åringsauktionen er stedet, hvor alle i galopsporten mødes på kryds og tværs, og i fællesskab kan nyde frugten af flere hundrede års intens avlsarbejde.

Historisk kronik om fuldblod

DaVinciCo har endnu engang fortaget et historisk tilbageblik og er dykket ned i arkiverne, for at se nærmere på baggrunden for ”Fuldblods Hesten”, som den blev beskrevet i en kronik i Galop-Tidende, 1. Årg., Nr. 4., Udkommet 16. Maj 1929 – og her gengivet med datidens retskrivning. Vi har dog forsynet teksten med overskrifter, så læseren hurtigt kan danne sig et overblik over indholdet.

Kronik

Udsnit af originalartiklen i Galop-Tidende, årg. 1, 1929

Udsnit af originalartiklen i Galop-Tidende, årg. 1, 1929.

Fuldblodshestens oprindelse

”Fuldblodshesten stammer fra England, og som Fuldblod regnes kun de Heste, hvis Stamtavle saavel paa Mødres som paa Fædres Side er indført i de officielle Stambøger, og hvis Afstamning kan føres direkte tilbage til en af de 3 Hingste Beyerley Turk, Darley Arabian og Godolphin Arabian.

Disse 3 Hingste blev benyttet i England i Slutningen af det 17. og Begyndelsen af det 18. Aarhundrede. Efterkommere til en af Carl II af England indførte orientalske Hoppe Royal Mores og andre Hopper af forskellig Oprindelse hører dog ogsaa med til Fuldblod.

De to førstnævnte Hingstes Hjemstavn kan med Sikkerhed henføres til Orienten, derimod har der stadig været Strid om Godolphins Oprindelse. Det er strængt taget ligegyldigt, hvilke Forfædre man end kan tillægge Fuldblodsracens Herkomst, ganske givet er det, at den er opstaaet og udviklet i England og kun har naaet sin ualmindelig høje Klasse gennem rationel Opdræt og kun har kunnet været holdt i Drift gennem Væddeløb – altsaa uden Væddeløb intet Fuldblod.

Byerley Turk

Byerley Turk

Darley Arabian

Darley Arabian

Godolphin Arabian

Godolphin Arabian

Avlsmæssig rendyrkning

Spørger man nu om Fuldblodshestens store Fortrin fremfor andre Hesteracer, ja, saa er Svarene mange, og vi behøver kun her at trække et Par Kendsgerninger frem for at give et fuldgyldigt Bevis herfor.

Gennem Træning til Løb og Deltagelse i disse er Resultatet først og fremmest blevet et højt udviklet Nerveliv, en utrolig Udvikling og Styrkelse af de vigtigste Organer, og en Benbygning og Muskulatur, der langt er alle andre Hesteracer overlegen.

At Fuldblodshesten gennem flere Aarhundreders Rendyrkning har faaet et stærkt udviklet Nerveliv er en absolut Kendsgerning, og lige saa sikkert er det, at Hjærte og Lunger har naaet en Udvikling i Styrke og Funktionskraft, der ved Sammenligning med andre Heste virker ganske forbavsende.

Hingsten Eclipse

Vi skal som Bevis herfor fremdrage et Eksempel fra Slutningen af det 18. Aarhundrede, da Hingsten Eclipse’s Hjærte efter dens Død blev vejet og viste sig at veje næsten 14 Pd. i Modsætning til en almindelig Hest’s Hjærte, som i Almindelighed kun vejer 5-6 Pd.

Eclipses skelet, udstillet på The Royal Veterinary College, near Hatfield.<br /> Credit: Copyright Royal Veterinary College 2006

Eclipses skelet, udstillet på The Royal Veterinary College, nær Hatfield.
Credit: Copyright Royal Veterinary College 2006

Eclipse hører ganske vist til Historiens ”allerstørste” Heste. Den blev født 1764 og kom først paa Væddeløbsbanen 1769. Efter en Væddeløbskarriere paa knap 2 Aar havde den slaaet alt, hvad den startede imod, og ingen engelsk Hesteejer vilde mere starte Heste mod den, thi ligegyldigt, hvor gode man end mente de var, alle Konkurrenter blev dog distancerede af den.

Den blev saa sat i Avlens Tjeneste og blev Fader til ikke mindre end ca. 350 Vindere. Først 1789 døde den, 25 Aar gammel.

Endnu løber man i England et Løb til Minde om den, nemlig Eclipse Stakes (paa Sandonn Park).

Sandonn Park uden for London

Sandonn Park - uden for London, anno 2009

Knoglebygning og gangart

Benbygningen hos en Fuldblodshest er af betydelig større Kraft, end hos en anden Hest, og et Stykke af f. Eks. dens Forpibe er langt tungere end et Stykke af samme Størrelse taget af en Arbejdshest.

Fuldblodshestens Gangart er anderledes end andre Hestes. I fuld Fart slynger den, naar den sætter Forbenene til Jorden, sit Legeme frem paany med Forbenene alene, forinden Bagbenene naar Jorden, og dette giver yderligere Fart.

At kunne gøre dette kræver en Behændighed og Styrke uden Lige.

Hastighed og udholdenhed

Fuldblodshestens udholdenhed og Hurtighed er noksom Bekendt, men vi vil dog fremdrage et Par Eksempler herpaa.

Gennemsnitstiden for en Væddeløbshest i Træning over 1 miles er 1:41 paa dansk Bane, men paa engelsk Bane f. Eks. regner man, at de bedste Heste kan gaa Distancen paa ca. 1½ M., for kortere Distancer bliver Hastigheden selvfølgelig større og for længere sættes den ned. Det engelske Derby (ca. 2400 M.) løbes således i Reglen paa op mod 2:40, men Epsombanen, hvor The Derby altid løbes, hører ikke til Englands hurtigste.

Til sammenligning tjener, at Verdens hurtigste Traver ved at sætte Rekorden for 1 miles ned under 2 Min. i sin Tid vakte Forundring hos Hippologer i alle Lejre.

Det er ikke alene Hastigheden, der kendetegner Fuldblodshesten, nej ogsaa naar Talen er om Udholdenheden, er denne Hesterace alle andre overlegen. Hvad siges der til et Distanceridt Wien-Berlin paa godt 73 Timer. Distancen er godt 600 Kilometer, altsaa ca. 80 danske Mil.

I denne Tid var Hvil medregnet, og et andet Tilfælde fra Tyskland bekræfter tilfulde Paastanden om Fuldblodshestens Udholdenhed.

Paa Rideskolen i Hannover er et Jagtridt gennem terræn over 25 Kilometer tilbagelagt paa ca. 50 M. Ved denne Lejlighed maatte veltrænede Jagthunde afløse flere gange.

Overlegenhed og forædling

Det har ofte været paastaaet, at arabiske eller andre Hesteracer skulde kunne maale sig med eller endog være Fuldblodsheste overlegne, men hver Gang, man har ladet afholde Prøver, der var anlagt med Modstandernes bedste Anlæg for Øje, har Fuldblodsheste af Gennemsnittet eller endog af tarveligere Art slaaet de bedste Repræsentanter fra den anden Lejr.

Naar man taler om Fuldblodets Betydning for Hesteavl i al Almindelighed, vil vi kun henvise til andre hesteracers Forbedring gennem Blanding med Fuldblod. Denne Forbedring vil spores i Energi, Udholdenhed og Hurtighed i alle de Grader, hvori disse Egenskaber kræves af Hesten.”

Forfatter til artikel: ikke angivet.

Godolphin Arabian blev begravet i Wandlebury i 1753 i en alder af 29 år

Godolphin Arabian blev begravet i Wandlebury i 1753 i en alder af 29 år.

Læs mere

Jeremy James : The Byerley Turk, The True Story of the First Thoroughbred. Merlin Unwin Books, 2005.

Rainer L. Ahnert (red.) : Thoroughbred Breeding of the World. Pozdun Publishing, Germany, 1970.

Elwyn Hartley Edwards : Racehorse. The complete guide to the world of horse racing. 2008.